• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Református Egyház konfirmációs tanulmány

„TAGEGYHÁZI TANULMÁNYOK A KONFIRMÁCIÓ KAPCSÁN”

 

A konfirmáció megújításával kapcsolatos teológiai munka a Magyarországi Református Egyházban

Konzultációk és konferenciák

A Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban MRE) Zsinatának Tanulmányi és Teológiai Bizottsága évek óta foglalkozik a konfirmáció elvi- és gyakorlati megújulási kérdéseivel. A Bizottság munkájához kapcsolódva a Doktorok Kollégiuma 2007-ben Kaposváron konfirmációi konferenciát tartott, ezt megelőzően pedig a Fehérgyarmaton 2006-ban megrendezett keresztség konferencián is szerepelt egy olyan téma, mely a kereszteléstől a konfirmációig terjedő időszak gyakorlatát, tanítási módszertanát vizsgálta. Mindkét konferencián az elvi kérdésfelvetés mellett lehetőség nyílt a lelkipásztorokkal való konzultációra, a gyakorlati problémák felelevenítésére is. 

A Zsinat Elnökségi Tanácsa kérésének eleget téve a Doktorok Kollégiuma Újszövetségi-, Rendszeres-, és Gyakorlati teológiai-, valamint Egyházszociológiai szekciója 2011. augusztusában, Debrecenben összevont szekcióülést tartott, megvizsgálva a keresztség és a konfirmáció kérdésével összefüggő időszerű kérdéseket a teológiai és egyházszociológiai realitások tükrében. Megállapításra került, hogy a konfirmációt illetően további átfogó elemzésére és kutatásra van szükség. 

 

A konfirmáció értelmezés felülvizsgálata

A konfirmáció pontos definiálása, az istentiszteleti rendtartás konfirmáció értelmezésének felülvizsgálata a probléma tisztánlátásának előfeltétele. Teológiai szempontból tisztázandó, hogy mi a konfirmáció értelme. A 2006-os fehérgyarmati konferencián hangzott el az a súlyos, de mindenképpen reálisnak nevezhető megállapítás, amely szerint az egyházunkban folyó jelenlegi konfirmációi előkészítés és magának a konfirmációnak a lebonyolítása nem igeszerű, nem emberszerű és nem hatékony. Annak ellenére, igaznak mondható ez a konstruktív kritikai megállapítás, hogy gyülekezeteinkben mind a mai napig a konfirmációi vizsga, a konfirmációs istentisztelet, az első úrvacsorázás alkalma, Krisztus népének adott közösségében kiemelkedő esemény.

A Doktorok Kollégiuma 2011. évi összevont szekcióülésén a jelenlevők hosszasan és részletesen beszéltek a keresztség és a konfirmáció jelenlegi zavaros egyházi gyakorlatáról, a konfirmációt érintő szemléletváltás szükségességéről. A teológiai bázis a keresztség esetében tisztázott, a konfirmáció esetében azonban további tisztázást igényel, tekintettel arra, hogy a konfirmáció nem sákramentum. Talán ennek tudható be az is, hogy a konfirmáció szemléletével kapcsolatos teológiai és kegyességi korszakok különböző értelmezései miatt a konfirmációval kapcsolatban nem alakult ki egy egységes, biblikusan hiteles egyházi megfogalmazás és gyakorlat. A liturgiai konfúzió, az elvi tisztázatlanság, az egyházszociológiai helyzet, sürgősen indokolja a kon-firmáció - a Krisztusban való megerősítés - elvi összefüggéseinek és mai egyházi gyakorlatának felelős áttekintését. 

 

Nemzetközi kutatás

2012 őszétől a MRE - együttműködésben a Magyarországi Evangélikus Egyházzal - részt vállal egy a konfirmációt vizsgáló nagyméretű nemzetközi kutatásban. A kutatás megvalósításában a négy református egyházkerület (katechetikai előadók) együttműködése mellett a Református Pedagógiai Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Református Zsinati Ifjúsági Iroda összefogásával valósul meg ez a program. 

A konfirmáció kutatására európai szinten 2007-ben vállalkozott egy nemzetközi kutatócsoport. A 2007-2008-ban végzett hét országra kiterjedő kutatás (Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Norvégia, Svédország és Svájc) során mintegy 20.000 konfirmandust, 2700 lelkészt/hitoktatót és 7000 szülőt kérdeztek meg a konfirmáció, az egyházkép és a személyes hit számos aspektusát figyelembe véve (www.confirmation-research.eu). 

Az akkori kutatás számos elméleti és gyakorlati eredménnyel járt, hiszen összehasonlíthatóvá vált a különböző protestáns egyházak nevelési gyakorlata, a különböző modellek használhatósága a fiatalok megszólításában. Az eredményeket tekintve érdekes körképet kapunk, hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak az egyház tanításához, mennyire fontos számukra a nyári táborozás, illetve, hogy az egyház mivel várja őket a konfirmáció után. A kutatás tükrében például a Westfáliai Egyház konfirmációs gyakorlatának átfogó reformját tűzte ki célul és valósítja meg.  

Pár év elteltével a nemzetközi kutatócsoport a kutatás megismétlését látja szükségesnek, kiegészítve az önkéntes munka és a tizenévesek megszólításának, gyülekezeti integrációjának kérdéseivel. Több ország egyházai jelezték részvételi szándékukat a kutatásban (az Amerikai Presbiteriánus Egyház, Izland, valdensek stb.). A kutatócsoport idén két országgal bővítené a kutatást, Lengyelország mellett Magyarországgal. 

A második nemzetközi konfirmációs kutatás célja többek között, hogy 2017-re, a reformáció évére valós helyzetképet és lehetséges jövőképet vázoljon fel a tizenévesek megszólításának és közösségi integrációjának kérdésében.  

A kutatás 2012 őszén hazánkban mintegy 1500 konfirmandus és több száz lelkipásztor megkérdezésével venné kezdetét. 2013 tavaszán, nyár elején lenne a második lekérdezés, melyben már a szülők véleményét is megkérdeznénk a konfirmációval, a fiatalok világával, nevelési kérdésekkel kapcsolatban. Majd pedig 2015-ben, harmadik lépésben mintegy 500 fiatalt kérdeznénk meg arról, hogy négy évvel a konfirmálás kezdete óta milyen változások álltak be hitükben, egyházhoz való viszonyukban, a konfirmáció és ifjúsági munka milyen valós és hosszú távú változásokat eredményezett a fiatalok életében. 

A kutatással párhuzamosan lehetőség van arra is, hogy a partneregyházakban más kérdésekben is összehasonlításokat végezzünk, de ami még ennél is fontosabb, a konfirmációs kutatás zászlóshajója lehet egész konfirmációs gyakorlatunk újragondolásának. 

 

Konfirmációs munkacsoport zsinati szinten

A MRE Zsinata 2011 novemberében határozatot fogadott el, amely szerint a létrehoz egy olyan konfirmációs munkacsoportot, melynek feladatául jelöli ki a konfirmáció egészének vizsgálatát, a fent említett kutatói munka koordinálását és a jelenlegi gyakorlat szükség szerinti megváltoztatásának módját. A munkacsoport tagjai a Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottsága, valamint a Doktorok Kollégiuma szekciói által delegált tagokból áll. Feladata az eddigi tapasztalatok összegzése, a teológiai alapvetés és a nemzetközi kutatás eredményeinek nyomán pedig javaslatot tenni a Zsinat részére a konfirmáció megújítására.


Összeállította: Iszlai Endre, a MRE Zsinati Hivatalának teológiai referense

 

Joomla templates by a4joomla