• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide13.jpg
 • meot_slide14.jpg
 • meot_slide15.jpg
 • meot_slide16.jpg
 • meot_slide17.jpg
 • meot_slide18.jpg

Konfirmáció a Magyarországi Metodista Egyházban

 

1991-ben, 14 évesen konfirmáltam a Magyarországi Metodista Egyházban. A vizsgát két éves felkészí-tő előzte meg, melynek végén a gyülekezet előtt válaszoltam konfirmandus társaimmal a metodista kátéban található kérdésekre. Emlékszem arra, hogy mindent előre megbeszéltünk, és csak azokat a kérdés-feleleteket tanultam meg arra a vasárnapra, melyeket a lelkész tőlem kérdezett. 

Amikor erre a rövid ismertetésre megkértek, lázasan kutatni kezdtem könyvespolcomon, hátha megtalálom azt a konfirmandus anyagot, melyből én magam is vizsgáztam. Néhány könyv közé rejtve ráleltem. Döbbenet fogott el, hiszen már ’91-ben is egy 70 éves kis füzetről volt szó. Kinyitottam, és az első lapon a következőt találtam: „Bibliai Káté. A Szentírás fő tanairól” Jóváhagyta a Püspöki Metodista Egyház Generálkonferenciája. Fordította: Jakob János. Kiadja: A „Keresztyén Könyvesház” k.f. szövetség. Budapest, 1921. 

Újabb 15 év telt el, amikor 2006-ban a Teológiai- és Tanulmányi Bizottság összeállított egy új Konfirmációi Kézikönyvet, mely „ősénél” vagy inkább: „nagyapjánál” megpróbálta gyakorlatiasabb módon feldolgozni a tananyagot. Ábrákkal, gondolatébresztő kérdésekkel, beszélgetésre hívással. Azonban az „új kézikönyv” is további aktualizálásra, javításra és pontosításokra szorult. Jelenleg gyülekezeteinkben többen a meglevő káték mellett más anyagokat is forgatnak, használnak, legyen az a református vagy az evangélikus káté, vagy más – gyakorlatiasabb tananyag. Bár hazánkban kicsi az egyházunk, mégis elmondhatjuk: „ahány (egy)ház annyi szokás”. 

A gyakorlati kérdések kapcsán talán érdemes még két dolgot megemlíteni. Egyrészt: a közelmúltban és a jelenben a konfirmandus korosztály számára a kötelező konfirmációs képzéseken túl, a cserkésztáborok(https://www.facebook.com/groups/290786747616604/), másrészt pedig a hosszú idő után újra megrendezésre kerülő ún. „konfi tábor”( http://noebarka.blogspot.com/) kínált találkozási lehetőséget. Másrészt: a Gyermek Bizottságon belül egy ún. Tini Albizottság is elkezdte munkáját. 

 

Egyházunk idei, 2012-es Évi Konferenciáján újból terítékre került a téma, ahol egy frissen végzett teológusunk(Vigh Bence) tartott előadást, „A konfirmáció metodista megközelítései” címmel. Jelen írásom hátralevő részében az ő előadása alapján egyházunk tanításait szeretném röviden felvázolni.

 

(1)    Mi a konfirmáció?

„A konfirmációban a Szentlélek kitöltetéséért könyörgünk, hogy ajándékozza meg a konfirmandust azzal az erővel, amely a hitben való élethez szükséges, amelyről előzőleg vallást tett. A konfirmáció alapvetően a hit és a keresztény élet megerősítését és megszilárdulását jelenti.”i Szertartás-könyvünk így fogalmazza meg: „A konfirmáció […] és minden más lépés a szolgálatban abból nő ki, amit Isten tett, amint kijelentette és jelét adta a keresztségben.”ii „A megkereszteltek, akik már elég idősek ahhoz, hogy önállóan kimondják vállalják a fogadalmakat személyes hitvallást tesznek a konfirmáció alkalmával. […] „A konfirmáció vagy keresztség után, amikor a jelöltek fogadalmat tettek magukért, az egész gyülekezetet buzdítjuk a keresztségi szövetség megerősítésére ezen jeles alkalommal.”iii 

Egyházrendünk az egyháztagsággal foglalkozó fejezetében a keresztség és konfirmáció kapcsolatáról a következőt írja: „A keresztség az egyházba való felvétel szentsége, betagolódás Krisztus testébe. A keresztség után az egyház a növekedést nyújtja, amely széleskörűen egy életen át tartó növekedés a kegyelemben. A hitvalló tagság feltétele, hogy a megkeresztelt egyéntől a hit válaszát világossá tegye a keresztény hit megerősítésének, konfirmációnak az istentiszteletén, használva a keresztségi szövetség fogadalmait.” a) „A konfirmáció egyszerre az emberi elköteleződés kifejezése, és egyszerre a Szentlélek kegyelmi munkája, amellyel megerősít és felhatalmaz a tanítványságra.”iV 

Szertartáskönyvünk szerint pedig: „A konfirmáció által, és a hitünk megújítása által, megújítjuk azt a szövetséget, melyet keresztségünknél mondtak ki felettünk, elfogadjuk, amit az Isten tesz értünk, és megerősítjük elkötelezésünket Krisztus Szent Egyháza felé.”V 

 

(2)    Mit mond John Wesley a konfirmációról?

Randy L. Maddox – amerikai metodista teológus professzor – a konfirmációt (megigazító) kegyelmi eszközként helyezi el John Wesley teológiájában. Maddox felhívja a figyelmet arra, hogy Wesley az amerikai metodistáknak írt liturgikus könyvéből (Sunday Service) viszont „szándékosan kihagyja a konfirmáció liturgiáját”.Vi 

Wesley elhagyta a konfirmációt, de nem azért, mintha nem tartotta volna fontosnak a gyermekek katakézisét. Míg a korabeli anglikán egyházban elhanyagolták a tanítás fontosságát, a Wesley család-ban nem ez volt a szokás, ahol Susanna nagy hangsúlyt tett gyermekei vallásos képzésére, beleértve jellembeli nevelésüket is. Ezért is volt természetes John számára, hogy pásztori szolgálatának priori-tásai közé tartozzon a gyermek katekézise georgia-i munkája során. Maddox azt írja: „Szinte a mozgalom kezdetétől buzdította Wesley a családokat, hogy beleneveljék a vallást a gyermekeikbe, sőt segédanyagokat készített, hogy segítse őket ebben a fejlődésben. Ez a buzdítás idővel egyre erősödött, az érett Wesley a családi vallás fejlődését úgy identifikálta, mint »a nagy szükséglet a metodisták között«, és elrendelte prédikátorainak, hogy képezzék a szülőket megfelelően. Ezt az erőfeszítést pedig a gyermekek vallásos oktatásáról mint szülői kötelességről szóló prédikáció sorozattal koronázta.”Vii (Ha Wesley valamit igazán el akart érni, akkor arról írt egy prédikációt.)

A vallásos nevelés viszont igen nehézkes lett volna azokban a családokban, ahol még írni, olvasni sem tudtak a szülők. A szegényebb társadalmi osztályban pedig széleskörű volt az írástudatlanság. Wesley és a metodisták mégsem adták fel, bentlakásos iskolákat alapítottak, amelyek közül az egyik legismertebb az 1748-ban alapított Kingswoodi iskola.

Ezeknek az iskoláknak a célját Wesley a nyitó istentiszteleten tartott prédikációjának címe is jelzi: „neveld fel a gyermeket, hogy mehessen”. Charles pedig éneket írt a megnyitóra: „egyesítsd a párt, amely már rég elszakadt, a tudást és az élő kegyességet.” Később John egyszer egy tanárt eligazítva azt mondta, hogy az iskola célja, hogy „kereszténnyé tegyen”.

A bentlakásos iskolák nem oldották meg tökéletesen a vallásos nevelés ügyét, így John a heten-kénti katekézist kezdte el. Céljuk nem csupán hittanóra volt, hanem a keresztény hitben való folya-matos növekedés segítése, elmélyítése. Ezek a heti katekézisek az alapjai a mai vasárnapi iskoláknak a metodista gyülekezetekben. Wesley nagyra értékelte ezeket a vasárnapi iskolákat, és úgy nevezte őket, hogy ezek „gyermekszobák a keresztényeknek”.

Wesley tehát nem a konfirmációt mint katekézist kifogásolta, hanem a konfirmációt mint rítust. Szembeszállt azzal a felfogással, hogy a Szentlélek vétele garantált a konfirmáció által. 1746 után Wesley megkérdőjelezte azt az anglikán gyakorlatot is, hogy a konfirmáció (mint a teljes keresztény státus elismerése) a püspök előjoga. Wesley tehát teológiai megfontolásból utasította el a konfirmá-ciót mint a keresztség előírt szakramentális kiegészítését.

(Azzal, hogy Wesley eltörölte a konfirmációt, felvételi gyakorlata a keleti kereszténység felé csúszott. Persze nem teljes mértékben. Nem kente meg krizmával a megkeresztelteket, és nem adott úrvacsorát gyermekeknek, de nem azért, mert várni akart a konfirmációig.)

 

(3)    „Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás?”, avagy a konfirmáció és a Szentlélek ajándékának viszonya

„A keresztségi szövetség liturgiája egyértelművé teszi, hogy a Szentlélek elsődleges megerősítő (konfirmáló) cselekedete a keresztséggel áll kapcsolatban és közvetlenül azt követi.”Viii A BWS a Szentlélek munkáját tartja elsődlegesnek. A Szentlélek munkálkodik egy emberben keresztsége előtt, közben és utána is. Amikor ezt felismeri és elfogadja az ember megújult hittel és elköteleződéssel válaszol. A BWS tehát azt hangsúlyozza, hogy a konfirmáció a Szentlélek bennünk munkálkodásának felismerése, és az arra adott válasz. „A konfirmáció liturgikus cselekedete a kézrátétel, amely jele Isten folyamatos pünkösdi kegyelmi ajándékának.”iX 

 

(4)    Hogyan viszonyul a konfirmáció a tagsághoz?

A korai egyházban a felvétel rítusa a keresztség, a kézrátételes imádság, és az Eukharisztiában való részesedés volt. A középkorban, nyugaton szétválasztották a keresztséget és a konfirmációt, nem csak időben, de teológiájában is. Így a konfirmáció félreértelmezése fejlődött ki, melyben túlzott hangsúlyt kapott az emberi fogadalomtétel és az egyházba való felvétel. 

A konfirmáció nem tagfelvétel, mert az megtörtént a keresztségben. „Amikor egy megkeresztelt személy hitét megvallotta és konfirmált, akkor még teljesebben rendelkezik a tagság felelősségeivel és jogaival az egyházban. Ahogy a csecsemők, bár tagjai a családjuknak, azonban nem tudnak a család életében minden szempontból részt venni, úgy a megkeresztelt csecsemők tagjai az Egyháznak – a hívők családjának - , de még nem képesek arra, hogy mindenben részt vegyenek, ami a tagsággal jár. Ebből kifolyólag a tagok névsorában csak azokat soroljuk fel, akik hitvalló (ill. konfirmált) tagok, és nem minden megkeresztelt tagot.”X Bár az egyháztagság teljes a keresztséggel, nem teljesen világos, miért jegyezzük tagként csak a hitvalló tagokat. Ennél a kérdésnél a konfirmáció teológiájának ellentmondásossága érhető tetten.

A BOW a konfirmációt a keresztségi szövetség megerősítéseként értelmezi, és ennek értelmében a jelölteket a metodista egyház hitvalló tagjai közé is felveszi. Figyelem (!) nem a metodista egyház tagjai közé veszi fel őket, hiszen ez már megtörtént a keresztségkor, amennyiben a metodista egyházban részesültek a keresztség szentségében. Ezután a konfirmandusokat felveszik a helyi gyülekezet tagjának. Majd a lelkész a gyülekezet szeretetébe ajánlja az újonnan felvett tagokat, a közösség pedig köszönti őket.

 

(5)    Hányszor lehet konfirmálni?

„Ahogy az emberek érlelődnek hitükben, számos alkalom van, amikor a Szentlélek megerősítő (konfirmáló) munkáját ünnepelhetjük. Ilyen a keresztségi szövetség megerősítése, illetve más istentiszteletek az életúttól függően. A keresztséggel ellentétben, amely egyszeri szövetségkötés, és amit nem ismétlünk, hanem megerősítünk, a konfirmáció a Szentlélek dinamikus munkája, amelyet megismételhetünk.”Xi „A konfirmáció a Szentlélek dinamikus munkája, amely megismétlődhet.”Xii 

 

(6)    Hány éves korban lehet konfirmálni? 

„A hit megvallásának és a konfirmációnak az élményét elérhetővé kell tenni minden ember számára, beleértve a felnőtteket is. Fiataloknál a hatodik osztályt végzettek lehetnek a legfiatalabbak, akik részt vesznek a felkészülésben. Amennyiben fiatalabbak saját elhatározásukból szeretnének részt venni a hitvallási illetve konfirmációs előkészítőn, az ő előkészítőjük a lelkész belátására van bízva.”Xiii 

 

(7)    Mikor tartsuk a konfirmációt?

„Keresztelést, konfirmációt és minden más a keresztségi szövetséghez tartozó eseményt bármelyik istentiszteleten ünnepelhetünk, azonban bizonyos alkalmak különösen is alkalmasak erre. Így például Húsvét ünnepe, amely arra hív, hogy meghaljunk és feltámadjuk Krisztussal. Vagy más vasárnapok a húsvéti ünnepkörben, így Pünkösd, Urunk megkeresztelésének ünnepe, vagy Mindenszentek (november első vasárnapja). Húsvét a legkiválóbb alkalom a keresztségi szövetség gyülekezeti megerősítésére, akkor is, ha nincs keresztelő vagy konfirmáció.”XiV 

 

Fiatal lelkésztársam(Vigh Bence) gondolatai után talán nem árt újból hangsúlyozni, hogy több más egyházzal együtt a Magyarországi Metodista Egyház is fontosnak tartja újból átgondolni a konfirmáció teológiai-elméleti valamint gyakorlati kérdéseit és vonatkozásait. Mindezt ökumenikus körben végezve a konfirmáció mind teljesebb és mélyebb értelmezését ragadhatjuk meg, mely felekezeteink hitének épülésére szolgál majd.

 

Kovács Zoltán, metodista lelkész

A Magyarországi Metodista Egyház Teológiai Bizottságának elnöke

 

 

“By Water and the Spirit. A United Methodist Understanding of Baptism, 1996.” In.: Metodista FIgyelő, A Mag-yarországi Metodista Egyház teológiai folyóirata, 2011/1. Budapest. 50. (Továbbiakban: Figyelő)

iiThe United Methodist Book of Worship. The United Methodist Publishing House, Nashville, Tennessee, 2007. 82. (Továbbiakban: BOW)

iiiBOW, 83.

iVThe Book of Discipline of the United Methodist Church 2008, The United Methodist Publishing House, Nashville, Tennessee. ¶ 216.a. (Továbbiakban: BOD 2008)

VBOW

ViMaddox, Randy L: Responsible Grace. Nashville, Abingdon Press? 1994. 225. (Továbbiakban: Maddox)

ViiMaddox, 225-226.

ViiiFigyelő, 50.

iXFigyelő, 50.

XFigyelő, 51.

XiBOD 2008. ¶ 216.2.b.

XiiFigyelő, 50.

XiiiBOD 2008. ¶ 216.3

XiVBOW, 84.

 

Református Egyház konfirmációs tanulmány

„TAGEGYHÁZI TANULMÁNYOK A KONFIRMÁCIÓ KAPCSÁN”

 

A konfirmáció megújításával kapcsolatos teológiai munka a Magyarországi Református Egyházban

Konzultációk és konferenciák

A Magyarországi Református Egyház (a továbbiakban MRE) Zsinatának Tanulmányi és Teológiai Bizottsága évek óta foglalkozik a konfirmáció elvi- és gyakorlati megújulási kérdéseivel. A Bizottság munkájához kapcsolódva a Doktorok Kollégiuma 2007-ben Kaposváron konfirmációi konferenciát tartott, ezt megelőzően pedig a Fehérgyarmaton 2006-ban megrendezett keresztség konferencián is szerepelt egy olyan téma, mely a kereszteléstől a konfirmációig terjedő időszak gyakorlatát, tanítási módszertanát vizsgálta. Mindkét konferencián az elvi kérdésfelvetés mellett lehetőség nyílt a lelkipásztorokkal való konzultációra, a gyakorlati problémák felelevenítésére is. 

A Zsinat Elnökségi Tanácsa kérésének eleget téve a Doktorok Kollégiuma Újszövetségi-, Rendszeres-, és Gyakorlati teológiai-, valamint Egyházszociológiai szekciója 2011. augusztusában, Debrecenben összevont szekcióülést tartott, megvizsgálva a keresztség és a konfirmáció kérdésével összefüggő időszerű kérdéseket a teológiai és egyházszociológiai realitások tükrében. Megállapításra került, hogy a konfirmációt illetően további átfogó elemzésére és kutatásra van szükség. 

 

A konfirmáció értelmezés felülvizsgálata

A konfirmáció pontos definiálása, az istentiszteleti rendtartás konfirmáció értelmezésének felülvizsgálata a probléma tisztánlátásának előfeltétele. Teológiai szempontból tisztázandó, hogy mi a konfirmáció értelme. A 2006-os fehérgyarmati konferencián hangzott el az a súlyos, de mindenképpen reálisnak nevezhető megállapítás, amely szerint az egyházunkban folyó jelenlegi konfirmációi előkészítés és magának a konfirmációnak a lebonyolítása nem igeszerű, nem emberszerű és nem hatékony. Annak ellenére, igaznak mondható ez a konstruktív kritikai megállapítás, hogy gyülekezeteinkben mind a mai napig a konfirmációi vizsga, a konfirmációs istentisztelet, az első úrvacsorázás alkalma, Krisztus népének adott közösségében kiemelkedő esemény.

A Doktorok Kollégiuma 2011. évi összevont szekcióülésén a jelenlevők hosszasan és részletesen beszéltek a keresztség és a konfirmáció jelenlegi zavaros egyházi gyakorlatáról, a konfirmációt érintő szemléletváltás szükségességéről. A teológiai bázis a keresztség esetében tisztázott, a konfirmáció esetében azonban további tisztázást igényel, tekintettel arra, hogy a konfirmáció nem sákramentum. Talán ennek tudható be az is, hogy a konfirmáció szemléletével kapcsolatos teológiai és kegyességi korszakok különböző értelmezései miatt a konfirmációval kapcsolatban nem alakult ki egy egységes, biblikusan hiteles egyházi megfogalmazás és gyakorlat. A liturgiai konfúzió, az elvi tisztázatlanság, az egyházszociológiai helyzet, sürgősen indokolja a kon-firmáció - a Krisztusban való megerősítés - elvi összefüggéseinek és mai egyházi gyakorlatának felelős áttekintését. 

 

Nemzetközi kutatás

2012 őszétől a MRE - együttműködésben a Magyarországi Evangélikus Egyházzal - részt vállal egy a konfirmációt vizsgáló nagyméretű nemzetközi kutatásban. A kutatás megvalósításában a négy református egyházkerület (katechetikai előadók) együttműködése mellett a Református Pedagógiai Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Református Zsinati Ifjúsági Iroda összefogásával valósul meg ez a program. 

A konfirmáció kutatására európai szinten 2007-ben vállalkozott egy nemzetközi kutatócsoport. A 2007-2008-ban végzett hét országra kiterjedő kutatás (Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Norvégia, Svédország és Svájc) során mintegy 20.000 konfirmandust, 2700 lelkészt/hitoktatót és 7000 szülőt kérdeztek meg a konfirmáció, az egyházkép és a személyes hit számos aspektusát figyelembe véve (www.confirmation-research.eu). 

Az akkori kutatás számos elméleti és gyakorlati eredménnyel járt, hiszen összehasonlíthatóvá vált a különböző protestáns egyházak nevelési gyakorlata, a különböző modellek használhatósága a fiatalok megszólításában. Az eredményeket tekintve érdekes körképet kapunk, hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak az egyház tanításához, mennyire fontos számukra a nyári táborozás, illetve, hogy az egyház mivel várja őket a konfirmáció után. A kutatás tükrében például a Westfáliai Egyház konfirmációs gyakorlatának átfogó reformját tűzte ki célul és valósítja meg.  

Pár év elteltével a nemzetközi kutatócsoport a kutatás megismétlését látja szükségesnek, kiegészítve az önkéntes munka és a tizenévesek megszólításának, gyülekezeti integrációjának kérdéseivel. Több ország egyházai jelezték részvételi szándékukat a kutatásban (az Amerikai Presbiteriánus Egyház, Izland, valdensek stb.). A kutatócsoport idén két országgal bővítené a kutatást, Lengyelország mellett Magyarországgal. 

A második nemzetközi konfirmációs kutatás célja többek között, hogy 2017-re, a reformáció évére valós helyzetképet és lehetséges jövőképet vázoljon fel a tizenévesek megszólításának és közösségi integrációjának kérdésében.  

A kutatás 2012 őszén hazánkban mintegy 1500 konfirmandus és több száz lelkipásztor megkérdezésével venné kezdetét. 2013 tavaszán, nyár elején lenne a második lekérdezés, melyben már a szülők véleményét is megkérdeznénk a konfirmációval, a fiatalok világával, nevelési kérdésekkel kapcsolatban. Majd pedig 2015-ben, harmadik lépésben mintegy 500 fiatalt kérdeznénk meg arról, hogy négy évvel a konfirmálás kezdete óta milyen változások álltak be hitükben, egyházhoz való viszonyukban, a konfirmáció és ifjúsági munka milyen valós és hosszú távú változásokat eredményezett a fiatalok életében. 

A kutatással párhuzamosan lehetőség van arra is, hogy a partneregyházakban más kérdésekben is összehasonlításokat végezzünk, de ami még ennél is fontosabb, a konfirmációs kutatás zászlóshajója lehet egész konfirmációs gyakorlatunk újragondolásának. 

 

Konfirmációs munkacsoport zsinati szinten

A MRE Zsinata 2011 novemberében határozatot fogadott el, amely szerint a létrehoz egy olyan konfirmációs munkacsoportot, melynek feladatául jelöli ki a konfirmáció egészének vizsgálatát, a fent említett kutatói munka koordinálását és a jelenlegi gyakorlat szükség szerinti megváltoztatásának módját. A munkacsoport tagjai a Zsinati Tanulmányi és Teológiai Bizottsága, valamint a Doktorok Kollégiuma szekciói által delegált tagokból áll. Feladata az eddigi tapasztalatok összegzése, a teológiai alapvetés és a nemzetközi kutatás eredményeinek nyomán pedig javaslatot tenni a Zsinat részére a konfirmáció megújítására.


Összeállította: Iszlai Endre, a MRE Zsinati Hivatalának teológiai referense

 

A megbékélésért imádkoztak

2017. január 16., hétfő 

Az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének résztvevői a reformáció indulásának ötszázadik évfordulójáról is megemlékeztek a budapesti Kálvin téri református templomban január 15-én.

A liturgiában a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) tagegyházainak elöljárói szolgáltak, részleteket olvasva fel a Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága 2013-as – tavaly óta magyarul is elérhető – A szembenállástól a közösségig című tanulmányából, amely kijelenti: „…amikor a keresztyének emlékeznek azokra az eseményekre, amelyek kialakították egyházaik sajátos formáját, nem szeretnék ezt egymás nélkül tenni. Amikor emlékezünk a reformáció kezdetére, a keresztségünket vesszük komolyan”, mert „a protestánsok és a katolikusok hite olyan sok ponton közös, hogy közösen adhatnak … hálát”. Az is elhangzott, hogy a közös emlékezés mellett „egyaránt helyet kell adni a hibák és vétkek feletti fájdalom, a személyekhez és az emlékezés tárgyát alkotó eseményekhez kötődő bűnök és bűnbánat megélésének”.

Reformáció katolikus szemmel

„Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz is, mert ő az a szőlőtő, amelyből mindnyájan kisarjadtunk" – mondta szentbeszédében Erdő Péter bíboros, prímás, budapest-esztergomi érsek a Jn 15,1–5 alapján. Erdő Péter emlékeztetett: már a németországi reformáció előtt száz évvel is sokan érezték, hogy jelentős megújulásra szorul az egyház és a társadalom élete, de minden kezdeményezés elhalt a régi szervezeti és hatalmi formák miatt. A nagy németországi reformációban épp ezért „sokan a szabadító, roppant szélvihart látták, mások pedig a hit, az egyház, a közrend összeomlásának veszélyes lehetőségét vélték felfedezni”. A bíboros beszélt a nagy nehézségek árán egybegyűlt trentói zsinatról is, ahol „a katolikus püspökök szintén az egyház megreformálásának programját fogadták el, ha másképpen is, mint azt a protestáns reformáció vezéralakjai hirdették”. Európa vallásilag kettészakadt, többnyire földrajzilag is világosan kijelölhető határok mentén, vagyis „sokan nem személyes hitük belső, lelki harcának eredményeképp fogadták el az egyik vagy másik álláspontot, hanem követték a világi hatalom elvárásait. A hitvitából nagyon hamar politikai vita lett, mint már korábban is nem egyszer az egyház történelme során” – mondta Erdő Péter.

 A vértanúság ökumenizmusa

Az elmúlt több mint száz év során megújult a keresztyének egységének reménye. Visszautalt arra az időszakra, „amikor a hatalom a hívek minden megnyilvánulását az ateista ideológia mércéje szerint értékelte”, és amikor sokan megélték, hogy ellenszélben, de egy hajóban eveznek a keresztyének. „Krisztus követőinek életét mindig üldöztetetés kísérte, és így van ez ma is: tavaly a vallásuk miatt üldözött emberek nyolcvan százaléka keresztény volt" – emelte ki a bíboros, és hozzátette: az ilyen fenyegetett országokban járva gyakran nem is nyilvánvaló azonnal, milyen felekezethez tartoztak az áldozatok. „Márpedig ha egy megkeresztelt embert pusztán azért gyilkolnak meg, mert keresztény, az vértanú, és azok közé tartozik, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében. Ez is egyfajta találkozás a szőlőtőben, Jézus Krisztusban: a vértanúság ökumenizmusa" – jelentette ki Erdő Péter. A bíboros arra buzdított, hogy tanuljunk a múltból, tekintsünk Krisztusra, vállaljuk türelemmel a valódi párbeszédet, ne várjunk el egymástól olyan megoldásokat, amelyek valójában csak a saját hitelveinknek felelnek meg, tiszteljük Jézus Krisztus személyét, „aki ma is mértéke, lelke, erőforrása hitünknek és életünknek”. Hozzátette: ha nem is teljes a közösségünk hitben, szentségekben és szervezetben, az együttműködés, a kölcsönös segítség és szolidaritás már a missziós munkában és a tanúságtételben is lehetséges.

Szorongató szeretet

„Isten szeretete Krisztusban szorongató szeretet, amely sürget, ösztönöz, kényszerít, serkent, buzdít, motivál" – mondta a 2Kor 5,14–20 alapján Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. „Olyan szeretetről hallunk itt, amely csak a szerelemhez hasonlítható: perzsel, forró, tüzes, meg kell vallani, ki kell mutatni, látszik rajtunk, égünk, ha kell, elégünk benne. Ez a szenvedélyes szeretet a szenvedést is felvállalja a másikért. Nem véletlen, hogy Pál már az első korinthusi levélben ezt írja: »…úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről« (1Kor 2,2). A megfeszített Krisztus imádkozik és imádkozni tanít minket: a kereszten megszólaló szavaival arra tanít, mit jelent megbékélni és békéltetni. A keresztnél nincs többé ellenség, akinek ne lehetne megbocsátani, akivel ne lehetne megbékélni. Itt nincs elveszett élet annak, aki tud imádkozni. A keresztnél senki nem maradhat magányos: Jézus egymásra bízza szomorú édesanyját és árván maradt tanítványát. Egymásra bíz minket is, és ránk bízza a békéltetés szolgálatát" – jelentette Ki Gáncs Péter.

A fal lebontható

A békéltetés szolgálatának szemléltetéséhez szimbolikus cselekedetet dolgoztak ki az imahét anyagát előkészítő németországi keresztyének, és tizenkét, köveket szimbolizáló dobozból építettek falat. A köveknek, amelyek elválasztanak minket Istentől és egymástól, nevük is van: szeretethiány, gyűlölet és megvetés, hamis vádaskodás, hátrányos megkülönböztetés, üldözés, szétszakadt úrvacsorai közösség, türelmetlenség, vallásháború, megosztottság, hatalommal való visszaélés, elzárkózás. „A sort lehetne folytatni, fel lehetne itt is építeni a falat és lebontani bűnvalló imádság és ének alatt. Mert ez az igazi csoda: a fal, amelyet évszázadok, évezredek óta építünk egymás között, lebontható" – mondta az evangélikus elnök-püspök.

A valódi akadálymentesítés

Ezt a csodát élték át a németek akkor, amikor leomlott a berlini fal. Gáncs Péter elmondta, hogy ez nem csak politikusoknak volt köszönhető: voltak elkötelezett keresztyének, az Imádság a békéért mozgalom tagjai, akik gyertyákat gyújtottak lakásaik ablakában, és imádkoztak a fal leomlásáért. Horst Sindermann, az NDK parlamentjének elnöke így fogalmazott keserűen a fal leomlásakor: „Mindent megterveztünk, mindenre fel voltunk készülve, csak épp a gyertyákra és az imádságra nem.” „Az imádság falakat tud bontani akkor is, itt is, most is közöttünk" – tette hozzá Gáncs Péter, és emlékeztetett arra a gondolatra, ami január 6-án hangzott el a reformációi emlékév állami megnyitóján: a reformáció akadálymentesítés. „Értsük jól ezt a képet: az akadálymentesítést nem mi, emberek kezdtük! Az igazi akadálymentesítés ott kezdődött a Golgotán, és folytatódott húsvét hajnalán a nyitott sírnál. Az akadálymentesítés non plus ultrája, hogy a kő nincs többé a síron, szabad az út a halálból az életre, szabad az út az élet Ura felé. »Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat (…) és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.« (Ef 2,14–18) Ezt a Lelket lehelte a feltámadott tanítványaira húsvét után és mondta: Békesség néktek! Legyünk ennek a békességnek a hirdetői, továbbadói, megélői, így adjuk tovább Krisztus szorongató szerelmét" – zárta igehirdetését Gáncs Péter.

A MEÖT tagegyházainak vezetői, köztük Steinbach József és Bogárdi Szabó István református püspökök, valamint a házigazda gyülekezet lelkésze, Páll László is szolgált a liturgiában.

Bagdán Zsuzsanna

Forrás: http://www.reformatus.hu/mutat/a-megbekelesert-imadkoztak/

 

ÁLLAMI/NEMZETI ÜNNEPEINK BIBLIKUS MEGÉLÉSE

FOGALMI TISZTÁZÁS

 

Ünnep

Az ünnep jeles nap, amelyet az adott közösség jellel lát el, s ezzel jelzi a maga és közösségen kívül élők számára, hogy az adott időszak kiemelkedik a hétköznapok sorából. A magyar ünnep szavunk is ezt a felfogást tükrözi: id + nap, tehát szent nap, mai kifejezéssel élve: elkülönített idő. Eszerint az ünneplő közösség arról is tanúságot tesz, hogy nem rabja önmagának, saját tevékenységének, munkájának, hanem meri azt abbahagyni, s időt szakítani az ünnepre, hiszen „az ünnep ideje az idő ünneplése”. (Eberhard Jüngel) Az emberi aktivitás eme böjtjében pedig lehetőség nyílik az emlékezés tárgyát képező múlt megelevenedésére, a jelen átgondolására és az előretekintésre is.

Különös jelentőséggel bír továbbá, hogy a Teremtő Isten a teremtés végeztével megáldotta és megszentelte a hetedik napot. Ez pedig egyfelől jelzi, hogy ami ebben történt az egész embervilágnak – s nemcsak Izráelnek – szól, s e megáldott napból indulva az ember elkövetkező ideje minőségileg mássá lesz. Másfelől „azzal, hogy Isten megpihen és ünnepet tart, s hogy ebből az ünnepből az embernek is részt enged, az első teremtéstörténet azt dokumentálja, hogy az emberi lét ünnepi meghatározottságú: az ember arra rendeltetett, hogy részt vegyen Isten ünnepében.” (Rudolf Bohren) Jól szemlélteti mindezt az Ószövetség szóhasználata, amely szerint az izráeli ünnepi kalendárium valamennyi ünnepe az Úré volt: az Úr szombatja, az Úr páskája, stb.

E megközelítésből az is következik, hogy a bibliai ünnepek egyfajta reflexiókként is fölfoghatók: az ünnepek Isten áldó, szabadító munkája fölötti öröm kifejeződési formái. A gyermekáldás, a jó termés, a visszakapott egészség, a közösség életében végbevitt szabadítás, stb. nem maradhatnak visszhang nélkül, lásd 5Móz. 26,5–11; Zsolt 30,12–13; stb.

Végül fontos tanulság, hogy a bibliai ünnepek gyakorlatilag kivétel nélkül közösségi ünnepek voltak. Vagy a családi körben, vagy a népközösségben mentek végbe. Márpedig a közösségben megült ünnepnek identitásformáló ereje van. Világossá teszi, hogy az egyén kikhez tartozik a jelenben és a múltban, azaz milyen tradicionális meghatározottsággal bír, s hasonlóképpen segíti a közösséget is abban, hogy időről időre megválaszolja a saját maga eredetére, fennállására és formálódására vonatkozó kérdéseket.

 

Áldás

A Bibliában az áldás szava három egymástól elkülöníthető területen fordul elő: egyrészt Isten áldása, másrészt az emberi eszközökön át megvalósuló áldás, harmadrészt pedig Isten dicsérete. Ezek közül Isten áldó tevékenysége képezi mindennek az alapját, amit jól példáz, hogy a teremtéstől kezdve (1Móz 1,22.28; 2,3) az ősatyákkal kapcsolatos történéseken át – ahol kiemelkedően gyakori az áldás fogalma – egészen a Krisztus-eseményig (Ef 1,3) az áldó Istennel találkozunk. Istennek az élővilág fölött (1Móz 1,22), az emberiség fölött (1Móz 1,28), a nyugalom napja fölött (1Móz 2,3; 2Móz 20,11), az ember javai, munkája fölött (1Móz 39,5; 5Móz 7,13) kimondott áldása teszi áldottá a felsoroltakat, azaz termékenységet, növekedést, életet ad nekik, boldogságban és jó szerencsében részesíti őket. Istennek ez a szüntelen munkássága teszi élhetővé az életet, valamint a vele való kapcsolatot az ember számára, s alapozza meg a közösség békességét, azaz épségét, egész-ségét.

Az emberi eszközökön át megvalósuló áldás tekintetében maga a Szentírás hangsúlyozza, hogy az ember által a kultikus tevékenység során elmondott áldás nem az áldó személy spirituális hatalmának, vagy a kimondott szó hatékonyságának függvénye. Az áldó személy sokkal inkább közvetítőként funkcionál, akin keresztül maga Isten ad áldást (1Móz 48,15 – 16; 4Móz 6,23–27; Zsolt 115,12–15). Az áldásadó tehát mindenkor a Mindenható Isten, amit az ároni áldást követő mondat (4Móz 6,27) nagyon határozottan jelez is.

Megjegyzendő továbbá az Ószövetség poláris fölfogása az emberi áldásközvetítésről. Egyrészt a dolgok szabályozott rendje szerint ez papi kiváltság (3Móz 9,22; 5Móz 10,8), másrészt a legrégebbi hagyományok még csak nem is említik a papi áldást, minden bizonnyal azt jelezve ezzel, hogy az élet és a prosperálás nem feltétlenül a visszatérően ismétlődő kultuszi cselekményeken keresztül adatik, hanem Isten szabad elhatározásából (1Móz 8,22), ehhez pedig nem szükségszerű a papi személyzet.

Az Újszövetségben az áldás dominánsan, mint Isten hatalmának, dicsőségének és szentségének az elismerése és magasztalása jelenik meg, hasonlóképpen az ószövetségi zsoltárköltészethez. Egyértelműen tükrözi ezt az eulogeó ige és származékainak használata: hatvannyolc előfordulásból negyven Isten dicséretére vonatkozik az Újszövetségben. Másrészt magának az áldásnak a fogalma is módosult a Krisztus-eseménnyel összefüggésben, mivel az Ábrahámon keresztül az emberiségnek ígért áldás Jézus Krisztusban érkezett el, s az eklézsia is Benne részesül a mennyei világ minden lelki áldásában (ApCs 3,25–26; Ef 1,3). Bár kultikus összefüggésben áldásról az Újszövetségben nem olvasunk, de hangsúlyos, hogy Jézus asztalközösségei – beleértve a 4000 és az 5000 megvendégelését is – a zsidó pater familias gyakorlatát követve áldással – vagyis hálaadással – kezdődtek, illetve végződtek (Mk 6,41; 8,7; 14,22k.), továbbá hogy megáldotta a gyermekeket (Mk 10,16) és mennybemenetelekor tanítványait is (Lk 24,50).

 

Szentelés

A megszentelés, felszentelés fogalma a Bibliában mindenekelőtt Isten szentségével összefüggésben jelenik meg. A háromszor szent Isten szentsége megközelíthetetlen a teremtmény számára, de maga Isten újra és újra szentnek mutatkozik az ember előtt, tehát kijelenti dicsőségét, sőt szabad elhatározásából önmagával való közösségbe akarja vonni az embert. Az ember teremtményi mivolta és bűnből fakadó szentségtelensége, tisztátalansága miatt azonban csakis az Isten által meghatározott módon járulhat színe elé: megszenteltetésen, megszentelődésen kell keresztül mennie. Az Ószövetségben ennek szférája elsődlegesen a kultusz. Mindennek és mindenkinek a törvényben rögzített szertartásokon (megmosás, megkenés, meghintés, stb.) kell keresztülmennie, mégpedig a Szenttel való kapcsolat arányában, következésképpen a megszentelésnek különböző fokozatai ismertek. Emberek esetében az Úrnak való odaszenteltség főként az Ő szolgálatában ölt testet. Isten népe is így és ezért kapja a szent jelzőt mind az Ó-, mind az Újszövetségben (2Móz 19,5–6; 1Pt 2,5.9). Az utóbbiban – új és hangsúlyos elemként – Jézus Krisztus övéit megszentelő munkája nyomán.

Az Ószövetségben olvasunk még arról, hogy kultikus célokra kivontak bizonyos tárgyakat, eszközöket a hétköznapi használatból, amelyek így szent jelleget nyertek, illetőleg arról a szokásról, hogy az ember állatát, házát vagy földjét in concreto odaszentelhette az Úrnak, vagy pedig értéküket felbecsültetve azok árát adta át a papságnak (Lv 27,14–25).

Megjegyzendő az újszövetségi eulogeó, ige(lásd fönt!), ami „dologi tárggyal a megszentelés jelentését hordozza” (Varga Zsigmond J.). Tudniillik,  amire áldást kérünk, vagy ad Isten, az megszenteltté, szentté – az ő tulajdonává –  válik (Lk 9,16; 1Kor 10,16).

A római katolicizmusban valaminek a megszentelése, megáldása azonos a közbenjáró imádsággal, amelyet a dolog használójáért mondanak. Tehát egy dolog használatba vételekor a dolog használójára kérnek áldást. A különféle dokumentumok sietnek ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy ez az imádság magát a dolgot egyáltalán nem ruházza föl mágikus erőkkel.

 

ÁLLAMI –  NEMZETI ÜNNEPEINK ÉS A HITÜNK

 

Az elmúlt esztendőkben szinte minden lelkipásztor kapott olyan megkeresést, amely állami ünnepeken egyházi közreműködésre kért fel. Ez lehet például a kenyér megszentelése, vagy valamilyen tárgy felszentelése. Ilyenkor a katolikus testvéreink nincsenek zavarban, sőt teljesen helyükön érzik magukat, kész imádságaik vannak, és a szentelt víz természetesen betölti szerepét. Gyakran a megemlékezésekhez is szertartásuk kész imádságával érkeznek.

Mit mondjunk mi a Bibliára figyelve?

Ünnepeket a Biblia gyakran említ, különösen az Ószövetség, de azok részben az Újszövetségben is folytatódnak, vagy újakkal egészülnek ki. Ezek az ünnepek bár az egész nép ünnepei lehetnek, tartalmukban mégis másak, üdvtörténeti tartalmúak. Még akkor is, ha valahol valami természeti kultuszban kereshető eredetük. A megünneplésre az teszi alkalmassá ezeket, hogy üdvtörténeti események kapcsolódnak hozzájuk. Így a mi nemzeti ünnepeink nem állíthatók velük párhuzamba. Nemzeti ünnepeinknek nincsen üdvtörténeti vonatkozása, még ha esetleg a keresztyénség felvételéhez kapcsolódik is az egyik. Többségükben nemzetünk megmaradásáért vívott harcainkra, győzelmeinkre vagy veszteségeinkre emlékeznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy keresztyén voltunk alapján ne vehetnénk részt tevőlegesen nemzeti ünnepeinken.

Mik indítanak erre bennünket a Szentírásra tekintve?

Pál apostolt, aki a pogányok apostolaként ismeretes, népe iránti szeretete arra indította, hogy elsőként mindig népe közösségét, a zsinagógát keresse fel. Ettől akkor sem tért el, ha ismételten azt kellett tapasztalnia, hogy népe elutasítja, sőt gyakran tettlegesen bántalmazza. Soha nem jutott el odáig, hogy népétől elfordult volna, tőlük elzárkózott volna. Rómába ezt írja: „azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett” (Róma 9,3). Pedig azt is vallja: nékem az élet Krisztus, és a Krisztus evangéliumával szólít meg mindenkit. Népünk, kultúránk, nyelvünk iránti szeretet minket is annyira összeköt nemzetünkkel és annak sorsfordító eseményeivel, hogy azok megünneplésétől nem tarthatjuk magunkat távol, azoktól nem határolódhatunk el keresztyén mivoltunkban sem. Pál apostol példája arra is megtanít, hogy nem hallgathatjuk el a nemzeti ünnepeken sem, hogy Krisztus követőiként, Krisztus jó illatjaként veszünk azokon részt. Megszólalásunk nem maradhat puszta történelmi megemlékezés, a Krisztus szabadításának hirdetése ott is feladatunk minden esetben.

Pál apostol példájánál maradva az is indíték lehet a nemzeti ünnepen való megszólalásra, vagy akár nemzeti ünnepek megünneplésére, hogy az apostol Athénban az Areopágoszon, sőt más városokban is, a Krisztusról tett bizonyságot olyan sokaság előtt, akik éppen nem azért gyűltek ott össze, hogy ünnepet tartsanak, vagy Isten üdvözítő tetteire emlékezzenek. Az alkalom profán jellege nem indok a távolmaradásra. Azt azonban mégis mérlegelni kell, hogy alkalmas-e minden ünnepi rendezvény arra, hogy ott a Krisztus evangéliumával megszólaljunk. 

Ünnepeink többségükben az emlékezés szándékával szerveződnek. Emlékezünk egy történelmi eseményre, népünk történetének dicső vagy szomorú napjára. Az emlékezésnek nemcsak annyi a célja, hogy valamit felelevenítsünk a múltból, hogy a múlt dolgait ne engedjük feledésbe merülni, esetleg téves magyarázatoktól, szándékos elferdítésektől igyekezzünk megtisztítani, hanem az emlékezésben az is kifejezésre jut, hogy az a felidézett múlt a mienk. Mi annak vagyunk annak az örökösei. Mi az emlékezetbe idézett személyekkel, eseményekkel valamilyen szinten összetartozunk. Megéljük azt az egységet a nemzedékekkel, amelyet nemcsak a történetírás rögzít és mutat fel, hanem amit génjeinkben is hordozunk, és életünknek is meghatározója. Az ünnepi megemlékezések ezt kell, hogy tudatosítsák bennünk. Ezen túl az ünnep feladata a megemlékezéssel az is, hogy tovább vigyen örökséget, közvetítse a felnövekvő, eljövendő nemzedék felé a múltunknak akár feledésbe merülő, akár máig is ható eseményeit, amelyek tudtunkon kívül is meghatározzák életünket. Az ünnepi megemlékezések nélkül elmagánosodik, talajtalanná válik az ember. Ez tanulságként áll előttünk az ószövetségi ünnepek elrendelésében és megtartásában is. Isten ezeken keresztül kívánta megőrizni népe egységét és azt a folyamatosságot, amellyel célját, elhatározását előbbre viszi népe történetében az ígéretek és beteljesedések összefüggésében.

A történelmi emlékezések a szabadság kivívása és megőrzése eseményeit idézik fel. Szabadság nélkül ugyanis nem teljes az élet sem az egyén, sem a nép esetében. A Biblia inkább szabadításról beszél, amiben hangsúlyossá vélik, hogy nem emberi teljesítményről van szó csupán, hanem Isten segítségéről, Isten ajándékáról. Az ünneplés bizonyos átértékeléséhez is vezet ez. Nem az emberi nagyság, kiválóság dicséretében merül ki a megemlékezés, hanem Isten hatalmának, gondoskodásának és jóságának a kimondása áll a középpontban. Ő az, aki adja, vagy nem adja az óhajtott szabadságot, és felhasznál ebben emberi szándékot és törekvést. Nem kell, hogy elhalványuljon, vagy eltörpüljön az emberi teljesítmény, az emberi odaszánás, de nem marad említetlen az isteni szándék sem. Mózes személyének leértékeléséről, háttérbe szorításáról sincs szó. Nagyon is fontos és nélkülözhetetlen személye és tette az egyiptomi szabadításban, de nem marad kétség afelől sem, hogy az elnyert szabadság mégis az Isten tette és ajándéka népe számára. Talán éppen abban áll népünk ünnepein a keresztyén részvétel, hogy történelmi nagyjaink értékelése mellett, értékeik felmutatása mellett mutassunk rá arra, hogy nem egyedül érték el eredményeiket, nem pusztán nekik köszönhető a siker, vagy nem pusztán rajtuk múlott a veszteség, hanem az események alakulásában ott volt Isten ereje és elhatározása. Az emberi cselekvők gyakran nagyon is tudatában voltak annak, hogy maguktól aligha jutottak volna valamire. Hangot is adtak gyakran annak, hogy Isten vezetése és segítsége juttatta őket a győzelemre. Vagy későbbi értékelésük kötötte személyüket és tettüket bibliai példákhoz.  Így volt Bocskai a magyarok Mózese. A szabadság és szabadítás kapcsolatában megmutatkozik az a sajátos tartalom, amellyel egy nemzeti ünnepnek keresztyén értelme kifejezhető.

Joomla templates by a4joomla