• fruits.gif
 • meot_slide0.jpg
 • meot_slide1.jpg
 • meot_slide2.jpg
 • meot_slide3.jpg
 • meot_slide4.jpg
 • meot_slide5.jpg
 • meot_slide6.jpg
 • meot_slide7.jpg
 • meot_slide8.jpg
 • meot_slide8b.jpg
 • meot_slide9.jpg
 • meot_slide10.jpg
 • meot_slide11.jpg
 • meot_slide12.jpg
 • meot_slide13.jpg

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA

 

Kedves Testvérek!

 

Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet

 

Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartunk

2018. június 25-29. között

(8253 Révfülöp, Füredi út 1.)

 

Szokásunkhoz híven, idén is június utolsó hetében tartjuk missziói-lelkészi konferenciánkat Révfülöpön. Az érkezőket június 25-én, hétfőn délután várjuk, melyre természetesen munkatársaitokat is szívesen látjuk.

Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejeződik be. A 2018-as év központi igéje és témája:

 

„Tegyetek tanítvánnyá minden népet” /Máté 28,19a/

Az evangélizáció gyakorlata

 

Ez a téma mindig aktuális. Jézus az egyik legfontosabb feladatának tartotta, hogy tanítványokat hívjon el és tanítson. Az evangéliumokban is olvasható, hogy Jézus időt, energiát és türelmet nem sajnálva vett részt tanítványai életében, válaszolt kérdéseikre, példát mutatott nekik. A tanítványság egy olyan hagyomány, amelyet Krisztus kezdett el és az ő példáját követve folytatnunk kell, nem kevés időt és odafigyelést rászánva.

A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes Biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett, kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az öt nap folyamán. 

A konferencián az Igetanulmányokat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsához 

(MEÖT) tartozó tagegyházi vezetők tartják. A délelőtti előadásokat és a délutáni csoportfoglalkozásokat pedig a MEÖT-höz tarozó tagegyházak lelkészei végzik. 

 

Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra, hogy a Szentlélek segítségével épüljünk és tanuljunk egymás tapasztalatából.

 

Ócsa, 2018. február 8.

 

A szervezők nevében:

Nemeshegyi Zoltán

MEÖT Missziói Bizottság elnök sk.

 

Az Ökumenikus lelkészi konferencia 2018-es programtervezetét itt töltheti le!

A tájékoztató levél ide kattintva tölthető le!

A jelentkezési lapot itt töltheti le (2018)

 

 

 

 

 

Híradás a dabasi missziói napról


A reformáció hónapjának állandó programpontja a missziói nap. Ebben az évben Dabason rendezte meg az Ökumenikus Tanács Missziói Bizottsága, október 8.-án vasárnap. Délelőtt Dabas, Inárcs. Ócsa és Örkény templomaiban, imaházaiban hirdettek igét a bizottság tagjai. Ebédre az Ökumenikus Tanács látta vendégül a bizottság tagjait és a vendéglátó gyülekezetek lelkipásztorait. Ebéd után a Dabasi református egyház vezetősége szervezett városnézést. Délután öt órai kezdettel közös istentiszteletet tartottak a környék gyülekezetei, melyen Pataky Albert a Pünkösdi Egyház elnöke, a MEÖT alelnöke hirdette az Igét, dr. Fischl Vilmos a MEÖT főtitkára tartott előadást a magyar ökumenéről, és a bizottság tagjai vettek részt a liturgiában. Szeretetvendégség zárta a napot, amely nagyszerű alkalom volt arra, hogy a környék gyülekezetei együtt erősödjenek missziói elkötelezettségükben.

Nemeshegyi Zoltán

MEÖT Missziói Bizottságának elnöke

 

 

BESZÁMOLÓ A MEÖT 2017. ÉVI ÖKUMENIKUS LELKÉSZI ÉS MUNKATÁRSI KONFERENCIÁJÁRÓL

A KONFERENCIA FŐCÍME: „AHOGY ENGEM KÜLDÖTT AZ ATYA, ÉN IS ELKÜLDELEK TITEKET…” JÁNOS 20,21

AZ EGYHÁZ (GYÜLEKEZET), MINT MISSZIÓI KÖZÖSSÉG

 

Révfülöpön, az Ordass Lajos evangélikus oktatási központban megtartott ötnapos konferencián közel ötven fő vett részt különböző felekezetekből. A résztvevők többsége évek óta visszajár ezekre a hitépítő jellegű konferenciákra, kisebb részét az újonnan érkezők alkotják. A program összeállítását készítők minden évben egy központi téma köré szervezik az elhangzó szolgálatokat: reggeli áhítatot, melyhez imaközösség kapcsolódik, délelőtti bibliatanulmányt és előadást, valamint az esti áhítatot. Délután tartják a csoportfoglalkozásokat, melyek vezetését az előre kiválasztott csoportvezetőkre bízzák. Ezeken a beszélgetéseken dolgozzák fel az elhangzott délelőtti igetanulmányt és előadást. A különböző alkalmakon sok ének hangzik el, melyeket az evangélikus énekeskönyvből, 2017-ben pedig a jelenlevők számára kiosztott MEÖT énekeskönyvből énekeltünk. Ez utóbbi énekkönyvecskét a MEÖT főtitkára, Dr. Fischl Vilmos osztotta ki ajándékul a résztvevőknek. A zenei kíséretet Isten mindig megoldja. E mostani alkalommal hegedű és zongorakíséretet kaptunk ajándékba Dr. Dobos Ágoston és J. András személyében. 

A 2017. évi konferencia főelőadója Dr. B. Koshi, a gyülekezeti misszió kiváló szakértője volt, aki Indiából érkezett közénk. Három előadást tartott angol nyelven, melyek tolmácsolását Dani Eszter református lelkipásztor, az MRE Misszió irodájának vezetője vállalta el. 

Dr. B. Koshi első előadásának témája Az egység kérdése az egyházban, a második előadásé A missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában, a harmadik előadásé  A misszió holisztikus megvalósulása. Mindhárom előadás középpontjában Isten országának felfedezése állt, Jézus Krisztusnak mint megváltónak és királynak a középpontba helyezésével. A Szentírás közösségi szemléletű kultúrában született, előadónk ezt a közösségi szemléletet, mint lencsét hozta el a számunkra, mivel az európai, de általában a nyugati kereszténység az Írások individualista módon történő olvasásához áll közelebb. Találó képet kaptunk a szemüvegkeretbe helyezett két lencsével, melyek az optikus megfelelő kiválasztásával és annak segítségével javíthatják látásunk. E két lencse használatát – a Szentírásnak az egyénre és a közösségre is fókuszáló olvasását -  tanulhattuk ezeken a napokon. Ismerkedhettünk a keleti kultúrában meghatározó szerepet betöltő „szégyen¬¬, tisztesség, dicsőség” fogalmainak összefüggéseivel, valamint a közösségi szemlélettel. A keleten élő keresztények számára fontos Isten országa, Jézus király volta. Évtizedeken át egyoldalúan, mint Megváltót hirdették meg az Indiában munkálkodó misszionáriusok Krisztust, de Krisztus, mint király, háttérbe szorult. 

Isten országát példázatokon keresztül ismerhettük meg, a mustármag, a kovász és más példázatok segítségével. A Biblia nem definíciókba foglalva mondja el, hogy mi az Isten országa, hanem példázatokban, mivel Isten országa túlságosan gazdag ahhoz, hogy definíciók által megragadható, leírható legyen. Az egyház egységének modelljét a Szentháromság Istenben találjuk meg. A Szentháromságot szintén nehéz megmagyarázni, az egyházban élőknek is, azon kívül levőknek pedig alig lehetséges. Mégis hirdetnünk kell a Szentháromság Istent és az Ő országát. Akkor fogják az emberek sejteni, hogy kicsoda a Szentháromság egy Isten, ha az egyházban látják megvalósulni a szeretet által formált egységet. Jézus főpapi imájában (János 17. fejezete) könyörög ezért az egységért, mert ennek megvalósulása segíti a világot, hogy megértsék, hogy az Atya küldte el a Fiút ebbe a világba. Az Atya a Fiút küldte el, de ahogyan őt elküldte, úgy küldi el Jézus is az ő tanítványait: „Ahogy engem küldött az atya, én is elküldelek titeket…” János 20,21. Két dologról feledkezünk meg e küldetéssel kapcsolatban. Az egyik, hogy az Isten országát kell hirdetnünk, a másik az anyagiakra vonatkozik, a szegénység felvállalásával kell tanítvánnyá tegyünk embereket. A tanítvánnyá tétel életközösséget jelentett a Közel-Keleten és keleten egyaránt. A jövőben a pénznek egyre kevesebb szerepe lesz a missziói munkában, Isten a Szentlélekhez fogja vezetni azokat, akik ebben a küldetésben részt vesznek. A vetőmagnak el kell halni a talajban ahhoz, hogy termést hozzon, Krisztus követője, országának hirdetője elveszti életét, meghal önmagának, hogy életét a királyra bízva megtalálja benne.  A kereszténység 80%-a (Operation World számítása) 2020 körül a globális világ dél-keleti felén lesz megtalálható: Latin Amerikában, Ázsiában és Afrikában. A misszió Isten szívéből fakadó cselekvés, ezért együtt kell világítanunk („Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” Mt 5,14) e világban, és hirdetnünk Isten országát, Jézus megváltását és királyságát, aki halálával és feltámadásával legyőzte a gonosz hatalmát. Királyi papság vagyunk (1Pt 2,9) és küldetésünk, hogy Krisztus megváltására és uralmára épülve (Ő a sarokkő, némelyeknek a botránkozás köve, másoknak zárókő; 1Pt 2,4-9), mint lelki ház, egymásra épülve hirdessük az Atya dicsőségét és a Szentháromság Isten egységét e teremtett világban. Krisztus új teremtéseként, megújult istenképűséggel ez lehetséges.

Többek kérésére előadónk, Dr. B. Koshi, külön foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mit jelent szolgálni a „szégyen – tisztesség” kultúrájában élők közt. 

Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke „a gyülekezet a világban” címmel tartott előadást. 

Dr. Horváth Levente, református lelkipásztor, a Bonus Pastor Alapítvány elnöke, négy estén át hirdette az igét. Az első igehirdetés textusa a Lk 14,7-24. volt, a másodiké részben ugyanaz az igeszakasz: Lk 14,15-24., a harmadik és negyedik napi igehirdetések a Lk 10, 38-42. rész alapján hangzottak el Mária és Márta történetéről, de új megvilágításban és újszerű alkalmazással. Az igék Kecskeméthy István fordításában szólaltak meg. 

Négy igetanulmány volt, melyeket más és más előadó tartott meg a következő sorrendben: Dr. Hafenscher Károly, evangélikus lelkipásztor, az Oktató Központ igazgatója, aki egyben a Reformáció Emlékbizottság munkájáért felelős miniszteri biztos, Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor két alkalommal tartott igetanulmányt, a záró igetanulmányt pedig Rozgonyi Botond, a PTF tanszékvezető tanára tartotta.

 

Csoportvezetők: Nemeshegyi Zoltán, Szeverényi János, Gyurkó József, Pintér Imre, és Prókai Árpád lelkipásztorok.  

Isten áldása legyen az elhangzottakon, Szentlelke munkálja, hogy a konferencia résztvevőinek életében folytatódjon megkezdett munkája, hogy a Szentháromság Isten dicsősége nyilvánvalóvá váljon általunk abban a környezetben, amelyben élünk és szolgálunk. 

 

Vajs Tibor református lelkipásztor

 

Horváth Levente letölthető hanganyag (mp3)

Nemeshegyi Dávid letölthető hanganyag (mp3)

Dr. Hafenscher Károly letölthető hanganyag (mp3)

 

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI /MUNKATÁRSI MISSZIÓI KONFERENCIA RÉVFÜLÖPÖN


Kedves Testvérek!


Szeretettel hívunk Benneteket ez évi lelkészi (és munkatársi) missziói konferenciánkra, amelyet

Révfülöpön az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban

(8253 Révfülöp, Füredi út 1.) tartunk 

június 19 - 23. között.

 

Tehát úgy, mint hagyományosan, június utolsó hetében tartjuk ez évi missziói-lelkészi konferenciánkat Révfülöpön 19-én délután várjuk az érkezőket – amelyre természetesen munkatársaitokat is szívesen látjuk és várjuk. Közös programunk hétfőn vacsorával kezdődik, és pénteken ebéddel fejeződik be.


Konferenciánk témája: Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” János 20, 21.

A téma szövege nem igényel különösebb magyarázatot. Hisszük, hogy az evangélium minden időkben érvényes üzenetet hordoz az egész társadalom számára általában, de különösen is az elszigetelt vagy megfáradt gyülekezetek számára. Ezekkel a jelenségekkel szemben egyedül Krisztus erejével vehetjük fel a versenyt.

Konferenciánk erőssége továbbra is hármas: evangelizáció, lelkigondozás, szakmai támogatás.

Fokozottan kívánunk figyelni az erkölcsi, szellemi válságra adandó egyetlen válaszunk sokféle kifejezésmódjára.

Örömmel adjuk hírül, hogy reménységünk szerint az esti istentiszteleteken az Ökumenikus Tanács tagegyházainak lelkészei bizonyságtételeiből épülhetünk.

Szolgálatunk, felelősségünk és elkötelezettségünk közös, mert az egy Úrtól kaptuk. Ebben a lelki egységben szeretnénk együtt lenni Révfülöpön, a testvéri közösség ápolásában, az Igére figyelésben és az imádságban.


Kérjük, hogy imádsággal készüljetek konferenciánkra és azzal a készséggel, hogy a Szentlélek segítségével újat is tanuljunk egymástól.

 

Ócsa, 2017. február 8.

A szervezők nevében 

Nemeshegyi Zoltán a MEÖT Missziói Bizottságának elnöke sk.

 

A tájékoztató levél és a jelentkezési lap ide kattintva tölthető le!

 

P R O G R A M

ÖKUMENIKUS LELKÉSZI/MUNKATÁRSI KONFERENCIA
RÉVFÜLÖP, ORDASS LAJOS OKTATÁSI KÖZPONT, 2017. jún. 19 – jún. 23.

„Ahogy engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket…” János 20, 21.


Az egyház /gyülekezet/, mint missziói közösség 

Hétfő

16. 00-tól érkezés, szoba elfoglalása
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, református lelkipásztor, az erdélyi pszichoterápiás szenvedélybeteg-gondozás megteremtője


Kedd

8. 00 Imaközösség - Szeverényi János lelkipásztor, a MEE országos missziói lelkésze
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: Az egység kérdés az egyházban – Dr. Bijoy Koshi, az Interserve Nemzetközi Igazgatója. Tolmácsol: Dani Eszter, református lelkipásztor, a MRE Missziói Irodájának vezetője
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Szerda


8. 00 Imaközösség – Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor, az MPE alelnöke
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Nemeshegyi Dávid, rákoshegyi baptista lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A missziói közösség a társadalmi különbségek áthidalásában – Dr. Bijoy Koshi
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Csütörtök


8. 00 Imaközösség – Gyurkó József metodista lelkipásztor
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkipásztor
10. 00 Szünet
10. 30 Előadás: A misszió holisztikus megvalósulása – Dr. Bijoy Koshi
12. 30 Ebéd
16. 00 Csoportfoglalkozások
18. 00 Vacsora
19. 00 Igehirdetés – Dr. Horváth Levente, erdélyi református lelkipásztor


Péntek


8. 00 Imaközösség - Nemeshegyi Zoltán baptista lelkipásztor, a BTA docense
8. 30 Reggeli
9. 15 Igetanulmány – Rozgonyi Botond PTF tanszékvezető tanára
10. 00 Előadás: Dr. Garádi Péter, az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnöke – A gyülekezet a világban   
11. 15 Úrvacsorai istentisztelet – Dr. Hecker Frigyes metodista lelkipásztor
12. 30 Ebéd – Elutazás


Csoportvezetők:
Szeverényi János, Prókai Árpád, Pintér Imre, Gyurkó József, Nemeshegyi Z.

 

A meghívólevelet itt töltheti le (2017)

A jelentkezési lapot itt töltheti le (2017)

Az Ökumenikus lelkészi konferencia 2017-es programtervezetét itt töltheti le! 

 

 

MEÖT Missziós nap Budaörsön


A budaörsi gyülekezetek hosszú évek óta dolgoznak együtt különböző missziós munkákban. Az együttműködés katolikus protestáns viszonylatban is igaz. A városban szolgáló lelkészek rendszeresen tartanak találkozókat, együtt imádkoznak a városért és egymásért.
A MEÖT Misszió Bizottsága évek óta szervez egy kiválasztott településen missziós napot. Október 9-én a Budaörsön valósult meg, az ez évi missziós nap, amibe Érdről is bekapcsolódott a Református Gyülekezet és a Késői Eső Pünkösdi Gyülekezet.
Délelőtt katolikus, görög katolikus, református, baptista, evangélikus és pünkösdi gyülekezetekben a MEÖT misszió bizottságának a tagjai voltak az igehirdetők. A lelkészi közös ebédet követően délután a Kőszikla Baptista Gyülekezet istentiszteleti helyén kötetlen beszélgetések, programegyeztetések voltak, majd a református gyülekezet látta vendégül a budaörsi gyülekezeteket. Ezen a záró istentiszteleten Gáncs Péter evangélikus püspök hirdette az igét, valamint Dr.Fischl Vilmos MEÖT főtitkár tartott előadást az oikumene-ről. A MEÖT Misszió Bizottságának a tagjai is részt vettek a liturgiában. A nap végén agape vendégség következett, ahol sok örömteli találkozás, beszélgetés tette teljessé a napot. Jó volt a Szentlélek jelenlétében a különböző hátterű keresztyéneknek együtt hallgatni az igét és megosztani a tapasztalatot egymással. Jövőre egy másik településen valósul meg a MEÖT hasonló rendezvénye.

D.I.

 

Ökumenikus lelkész és munkatársképző konferenciát szervezett a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága

Révfülöp 2016.06. 20-24-ig

Ebben az esztendőben nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy próbáljam összefoglalni azokat a magvas gondolatokat, melyek ezen a konferencián elhangzottak.
Mielőtt azonban nekilátnék, hadd kezdjem néhány személyes élménnyel, tapasztalattal.

Emlékeim messzire nyúlnak vissza, a balatonszárszói nagy sátor alatti istentiszteletekre, az indiai misszionárius szívet melengető szavaira, énekeire, a nagy létszámú jelenlévőkre gondolok most. Egyik évben még adódott olyan lehetőség is, amikor a lelkészek nem csak házastársukat, hanem gyerekeiket is elhozhatták magukkal. Ez volt aztán a csoda. Megtelt a tábor gyerekzsivajjal, időnként sírással is. Az akkor még velünk lévő két kisebbik lányunk számára is felejthetetlen marad ez a hét.

Most 2016-ot írunk. Jóval szerényebb létszámmal, de megrendezhettük ezt a konferenciát is. Nagy örömömre szolgált, hogy a régi arcok mellett, sok újat, fiatalabbat is láthattam. Ez mindig bíztató jel, abban a tekintetben is, hogy van folytatás, vannak még olyanok, akik szívükön viselik az evangélium terjedésének ügyét, akik megpróbálnak új eszközökkel, új gondolatokkal, kilépve a megszokott keretekből, valamit tenni az Isten országa ügyéért.

Már a konferencia vezérigéje is azt sugallta, sokkal többről lesz itt szó, mintsem a misszió definiálása. „Ahogyan engem küldött az Atya…”
Hogyan is küldte Őt az atya? Egy hatalmas ívet láthattunk magunk előtt, amint a teremtés kezdetekor már elhatározta az Atya, hogy Valaki jönni fog. Aztán a pátriárkák elhívása, a kivonulás, a királyság és próféták kora, mind-mind ezt bizonyította. Valakit oly nagyon várt a zsidó nép, aki az idők teljességében meg is jelent. Mindenki azt hihette volna, hogy ez sokak számára a beteljesülés, az öröm csúcspontja, ám nem így történt. Akit oly nagyon vártak, aki misszióját a maga megüresítésével kezdte el, egy csúfos bitón végezte. Milyen missziója ez hát az Istennek? A kereszt alatt alig maradtak néhányan, a hivatalosak vagy elfutottak, vagy csúfolódtak. Megérte ekkora áldozatot hozni, megérte ennyit szenvedni? Joggal tehetnénk fel a kérdést. Igen, megérte, mert a földbe esett mag kikelt, és sokszoros termést hozott.

A mi missziónkat sem jellemezheti más. Nem az összkomfortból, a márkás autóból kiszállva, az úri negyedben kell megjelennünk. Ha nem értjük meg a földbe esett gabona útját, hiába minden erőlködés.

Miközben végezzük ezt a jézusi missziót, nem lehetünk személyválogatóak. Nem gondolhatunk csupán arra, milyen jó lenne, ha X.Y. megtérne, mekkora pénzt hozhatna az eklézsiának. Nem bánhatunk megkülönböztető módon a gyülekezeti tagjainkkal, nem alázhatunk meg egyeseket csak azért, mert szegényebbek. Jakab nagyon komolyan figyelmeztet bennünket, fontos kérdésre hívja fel a figyelmünket. A szegénység, gazdagság ma is aktuális kérdés, és a misszió kerékbe törése, ha ezen a téren nem vagyunk korrektek.
Látnunk kell, hogy a misszió nem kerülheti ki sem az aktuálpolitikát, sem azokat az égető társadalmi, gazdasági kérdéseket, melyek az adott szolgálati területeinket érintik.
Wesley, a metodizmus atyja, azt a célt tűzte ki követői elé, hogy terjesszenek biblikus szentséget az országban. Legyenek ők maguk is feddhetetlenek, tiszták, és kövessenek el mindent, hogy az emberek is azzá válhassanak. Nem metodistákat toborzott, hanem élő hitű keresztényeket szeretett volna látni maga körül.
Fontos gondolat volt a témával kapcsolatban, hogy nem csak az a misszió, ha mi elmegyünk valahová, hanem az is, ha valaki betér hozzánk, a gyülekezetbe, ott milyen fogadtatásban részesül.
Néhány szót hadd szóljak még saját személyünkről, akik ezt a missziót végezni szeretnénk.
Mózes elhívásával kapcsolatban hangzott el szívet szorító módon, hogy Mózesben is ott volt az a kérdés, mely mindnyájunkban:”kicsoda vagyok én Uram?”
A megszólítás után ez az első gondolatunk. Ki vagyok én, milyen nyomorult, még ki sem tudom fejezni magam, rovott múlttal rendelkezem, hosszú ideje már csak a „birkákkal” társalgok. Hogyan lennék én alkalmas ekkora feladatra? Küldj mást, csak engem hagyj békén!
Ez tehát az emberi reakció, ami nem számol azzal a bíztatással, mely így hangzik:”én veled leszek!”
A teremtő Isten mondja ezt, aki látott már engem a fogantatásom idején, látott sok-sok viszontagság között, óvott és védett, nem engedte, hogy nyomorultul pusztuljak el.
De sokszor nem számolunk ezzel az Istennel, csak magunkra, a körülményeinkre nézünk, és bele sem gondolunk, mekkora megtiszteltetés ennek az Istennek szolgálni.

Befejezésül hadd emlékezzek egy kedves katolikus barátomra, aki kitárta felém, felénk nem csak a szívét, hanem a temploma ajtaját is, amikor nem volt hová mennünk, amikor saját közösségünk kivetett bennünket.
Ő mesélte el, serdülő fiúcska volt, amikor egyik osztályfőnöki órán a tanár feltette nekik a kérdést, ki, hová szeretne menni, milyen pályát képzel el magának. Tudnunk kell, hogy a Rákosi érában hangzott el a kérdés. Ki így, ki úgy válaszolt. Barátunk kicsit félve, de kimondta, hogy ő bizony pap szeretne lenni. Az osztályfőnök megsimogatta a fejét, és ezt mondta:”jól van fiam, tudd, hogy ennél nagyobb úrnak nem szolgálhatsz”
Sosem felejtem el e szavakat, sokszor jutnak eszembe, hogy én sem, mi sem szolgálhatunk ennél nagyobb Úrnak!
Amikor elbizonytalanodunk, amikor nagyobbnak látjuk a nehézségeket, és magunkat oly kicsinek, jusson eszünkbe, hogy ennél nagyobb Úrnak nem szolgálhatunk!

 

Budapest, 2016.16.24.

Szabóné Papp Klára
  metodista lelkész

 

 

Bizonyságtétel Krisztusról Ma

Edinburgh 1910-2010

 

„Mint szerette ez az ember a szegény pogányokat, mennyi önmegdagadással élt közöttük és értük.” – írja útinaplójában M. O. jegyzéssel a Béke Harang metodista havilap 1910-es augusztusi számában a lap kiadója David Livingstone edinburghi szobránál. Majd imádsággal így folytatja: „Istenem adj nekem is ilyen szeretetteljes szívet és ilyen erőt az önmegtagadásra, ami nélkül nem vagyok hivatásomra eléggé alkalmas.”  A metodista lapkiadó látogatóként volt jelen 1910-ben a Világmissziói Gyűlésen és hasonló szenvedélyes lelkesedéssel ad hírt az egész Nagygyűlésről. A skót főváros – Livingstone és más skót misszionáriusok valamint a skót egyházak missziói elkötelezettsége miatt is – méltó helyszíne volt száz évvel ezelőtt annak a Világmissziói Konferenciának, amely sokak szerint joggal mondható egyben a modern ökumenikus mozgalom bölcsőjének is. Az 1910-es Konferencia lefolyásáról, témaköreiről és tanúságairól – egyebek mellett az Evangélikus Élet július 06-i számában olvashatunk Dr. Harmati Béla ny. evangélikus püspök tollából.

Sokat változott a világ, de Krisztus missziói parancsa változatlan. És változatlan a keresztyének egységére buzdító krisztusi imádság is. A világ változása és változatlansága beszédesen fejeződik ki a két Nagygyűlés témaköreiben. Az elemző összehasonlítás egy nagyszabású dolgozat témája lehet, ezért most csak a címekből nyerjünk ízelítőt és alkossunk képet a száz esztendő hozta változásokról.

 

Az 1910-es témakörök:

 1. Az evangélium eljuttatása az egész nem keresztyén világhoz.
 2. Az egyház a misszió területén
 3. Nevelés a nemzeti lét krisztianizálása viszonylatában
 4. A missziós üzenet a nem keresztyén vallások viszonylatában
 5. A misszionáriusok felkészítése
 6. A misszió otthoni támaszpontja
 7. Missziók és kormányok
 8. Együttműködés és az egység elősegítése

 

A centenáriumi Konferencia témakörei:

 1. A missziói alapjai
 2. Keresztyén misszió a világvallások között
 3. Misszió és posztmodernitás
 4. Misszió és hatalom
 5. A missziói elkötelezettség formái
 6. Teológiai képzés
 7. Keresztyén közösségek a mai világban
 8. Misszió és egység – ekkléziológia és misszió
 9. Missziós kegyesség és hiteles tanítványság

Néhány egybecsengő azonosságot és markáns különbséget azért rögtön látunk. Azonos, hogy a.) hangsúlyos az ökumenikus szempont; b.) elismerik a közös teológiai felkészítés szükségességét; c.) elismerik a világvallások iránti figyelmesség szükségességét. Nyilvánvaló különbség, hogy a.) régen külön kellett hangsúlyozni a misszió egyházi jellegét, ami ma több mint magától értetődő; b.) ma a misszió többirányú, olykor egyértelműen fordított irányú földrajzilag és kulturálisan, mint korábban; c.) a misszió immáron nem egyházak vagy egyházi speciális körök rendkívüli vállalkozása, hanem minden hívő egyén és gyülekezet egyetemes tanítványi kötelezettsége. 

Ez az egyetemes missziói elhívás egyben radikalizálja a misszió és az egység összetartozását, amelyet Olav Fykse Tveit, az Egyházak Világtanács főtitkára előadásában így aktualizált: „Száz évvel az Edinburghi Konferencia után a huszonegyedik századi közös missziónkat meg kell indítanunk. Együtt kell felismernünk, hogy mit jelent számunkra ma a Krisztus keresztje hordozására való felhívás, amiről közösen teszünk bizonyságot és ami által megtaláljuk azokat a különböző utakat, amelyeken láthatóvá tesszük, hogy egységre vagyunk elhívva.” A kilenc főtéma közül tehát kiemelkedik a nyolcadik, ami az egyház tanával és az egyház küldetésével foglalkozik. E terjedelmes tanulmányt, amelynek kidolgozásában nagy szerepe volt Dr. Gonda László debreceni református teológiai docensnek, hamarosan magyarul is olvashatjuk honlapunkon: http://www.meot.hu/.

A konferencia résztvevői június 6-án Közös Elhívás – Edinburgh 2010 című dokumentummal erősítették meg missziói elkötelezettségüket és megfontolásra ajánlják ezt a világ keresztyénei számára. Egyebek mellett a következőket érezték fontosnak leszögezni.

 

 • … arra hívattunk, hogy megtestesítsük és meghirdessük az üdvösség evangéliumát… oly módon, hogy a szeretet és az igazságosság élő demonstrációi vagyunk…
 • … arra hívattunk, hogy hiteles dialógust, tiszteletteljes elkötelezettséget és alázatos bizonyságtételt vigyünk a másvallásúak és a vallástalanok elé Jézus Krisztus egyedülállóságáról…
 • … arra hívattunk, hogy az együttérzésnek és a gyógyításnak a közössége legyünk…
 • … arra hívattunk, hogy a bűnbánatban, a hatalmi rendszerek megkérdőjelezésében és a hatalmi struktúrák elszámoltathatóságában legyünk Krisztus testének tagjai…
 • … arra hívattunk, hogy az evangélium kifejezésének örömével jelenjünk meg a világ nemzetei között…
 • … arra hívattunk, hogy a teológiai oktatás új formáiban is együtt dolgozzunk…
 • … arra hívattunk, mint a hit közössége, hogy küldetésünket minden irányból és minden irányba betöltsük…
 • … arra hívattunk, hogy folyamatosan együtt dolgozzunk akár egymásnak ellentmondó témakörökben is, annak érdekében, hogy közös látomásra jussunk…
 • … arra hívattunk, hogy ezt az utat a Szentlélek által örömmel, lelkesen, felkenten, elküldötten és felhatalmazottan végezzük…

 

A Krisztusról való bizonyságtétel tehát mindannyiunk keresztyén létének rendes eleme és megjelenési formája. Mégis vannak olyan rendkívüli események, és ilyenek az évfordulók, amelyek „jeles állomásai a közös utazásnak”. Erről tett bizonyságot az a panelbeszélgetés, amelyben Farrell római katolikus püspök, Olav Tveit, EVT főtitkár és Tunnicliffe lelkész, az Evangéliumi Világszövetség képviselője vett részt. A beszélgetés apropóját nem csak a fenti teológiai, missziológiai, ökumenikai igazságok adták, hanem egy másik évforduló is, nevezetesen, hogy 50 éves a Keresztyének Egységét Elősegítő Pápai Tanács. Krisztus egyháza három nagy családjának képviselői egyebek mellett az alábbi három fontos dologban értettek egyet. a.) „… ha közös úton járunk, időről-időre meg kell állnunk és meg kell vizsgálnunk az irányt és a haladást, hogy felfrissítsük magunkat a még előttünk lévő napokra.” b.) „… Jézus Krisztus elfogadása a világ által közvetlen kapcsolatban van a mi egységünkkel. A különbözőség lehet erősségünk, de csak akkor, ha a világ együtt lát bennünket… ” c.) „… ha ennek a konferenciának az eredménye nem tűnik forradalminak számunkra, az csak azért lesz, mert már oly sokat elértünk. Mélyül az a felismerés közöttünk, hogy az evangélium hirdetésére hívattunk el és egyre jobban megtanuljuk ezt közösen tenni.” 

1910-ben ezerkétszázan gyűltek össze többnyire az angolszász világból. Európából alig kétszázan voltak, Közép Európából senki, a római katolikus és az ortodox egyházakból senki nem volt jelen. Magyarországról az említett metodista látogató és Kovács J. István, mint református tudósító jelenlétéről tudunk. A részvételben is vannak hasonlóságok és különbözőségek. A Centenáriumi Konferencia cca. háromszáz résztvevőjének többsége a harmadik világból érkezett. Jelen volt az ortodoxia és a római katolicizmus is. Magyarországról, mint már mondtuk Dr. Gonda László debreceni missziológus vett részt, mint az Egyházak Világtanácsa Világmissziói és Evangelizációs Bizottságának tagja és a nyolcadik témacsoport társvezetője. Skócia gyönyörű fővárosában, az egyetem épületeiben és a Skót Református Egyház dísztermében a látogatókkal együtt ezres közösség élte át a százéves évforduló felemelő programjait.

A szervezők ugyanakkor világszerte azt kérték, hogy a modern technika és különböző akciók eszköztárával amennyire csak lehet bővítsük a témában, a misszió átgondolásában résztvevők közösségét az évforduló kapcsán. Hazánkban erre volt példa az a közelmúltban zajlott budapesti összejövetel, ahol Harmati Béla ny. püspök tartott előadást elsősorban az 1910-es eseményről. A Károli Gáspár Református Egyetem Közép és Kelet Európai Missziói és Tanulmányi intézete egy esszépályázat kiírásával járul hozzá az évfordulóhoz. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának augusztusi, Pápán megrendezésre kerülő plenáris ülésének is napirendjén szerepel. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozata pedig egy hétvégét szentel e témának a tervek szerint Pécsett október elején. 

Mi pedig vegyük szívünkre a közös felhívást, hogy Isten szeretetének jeleként éljük meg krisztusi bizonyságtételünket ma és holnap is.

 

Dr. Bóna Zoltán 

 

 

Joomla templates by a4joomla