• slide00.jpg
 • slide01.jpg
 • slide02.jpg
 • slide03.jpg
 • slide04.jpg
 • slide05.jpg
 • slide06.jpg
 • slide07.jpg
 • slide08.jpg
 • slide09.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide12.jpg
 • slide13.jpg
 • slide14.jpg
 • slide15.jpg

 

Szociáletikai konferencia – november 9.

Egyházak szociális szolgálatának vallási és etikai dimenziói

 

Plakát letöltése: jpg / pdf

 

Az elhangzott előadásokból készült konferenciakiadvány ide kattintva letölthető (pdf).


Az előadások absztraktjai itt olvashatóak:

Balla Péter
Krisztus lehajló példájának értelmezése a Filippi 2: 5-11 alapján, alkalmazása a szociális segítő munkában
A Krisztus himnusz számos interpretációs lehetőséget hordoz magában, amik közül egyik legfontosabb az etikai értelmezés, miszerint Jézus Krisztus önmegüresítése a mi érdekünkben, a megváltásunk lehetőségének tényén túl példaadás is számunkra. Nem a megváltói munka aspektusából követendő, hanem az irgalom gyakorlása, a másokért saját előjogainkról, helyzetünk adta privilégiumokról való lemondás tekintetében, ami a szociális munkát végzők lelkületében olyan esszenciát jelenthet, ami hivatásuk végzése során az evangélium megtestesítését jelentheti gondozattjaik számára. A teológiai motiváció túlmutat a humánumból fakadó együttérzésen és az individum személyiségén, mert nem önmagára hivatkozik, hanem Krisztus követésére és a vele való kapcsolatmegélés természetesen termő gyümölcsére.


Ötvös Csaba József
Az Ortodox Egyház szociális tanítása. Források és dokumentumok.
Az Ortodox Egyháznak sokáig nem volt tételes szociális tanítása. Ezt a helyzetet változtatta meg Bertalan pátriárka, aki 2016-ban jelölt ki egy teológusokból álló csoportot, hogy készítsenek elő egy dokumentumot az ortodox egyház szociális tanításáról, a krétai szent szinódus szellemét követve. Az elkészült dokumentumot a világ minden táján élő püspökségek észrevételeit és véleményét összegyűjtve és figyelembe véve fogalmazták meg, és 2017 végén nyújtották be a szinódus elé. A szinódus 2019 végén fogadta el és javasolta a szöveg közzétételét (címe: A világ életéért. Az Ortodox Egyház szociális tanítása felé.).
Tervezett előadásomban ennek a teológiai dokumentumnak a főbb forrásait, kulcspontjait és következtetésit szeretném bemutatni, reflektálva az ortodox Egyház más, kapcsolódó dokumentumaira, és közben röviden kifejtve az ortodox szociális tanítás bibliai, teológiai és pasztorális dimenzióit.


Regőczi Szabolcs
Az egyházak társadalmi szerepvállalása, és annak gyakorlati aspektusai
Kezdetben a tanítványság látva Krisztus példáját, hogy a fizikai és lelki szükségleteikben gondot viselt az emberekre, a keresztény egyházak is, küldetésnek, missziónak tekintették az egész emberrel való foglalkozást. Mióta az egyetemes egyház intézményesült rendszerben működik, a hitéleti tevékenységük mellett, „alulról” szerveződő formában(missziók) jelent meg legtöbb esetben a belső igény arra, hogy nevelési, egészségügyi, karitatív, szociális család és más tevékenységükkel, felvállalják a társadalomban az elesettekről való gondoskodást. Napjainkban ez egyfajta vallási és/vagy társadalmi elvárásként, állami szabályozás által valósul meg a szociális ellátórendszerben. Előadásomban az alábbi kérdéskörrel foglalkozom: Az „alulról” építkező missziós munka milyen szolgálói személyi körben indul el, ill. egy karizmatikus személy köré épül? Érdekes megvizsgálni személyes és gyakorlati példákra alapozva, hogy a missziós terület, szeretetszolgálat, karitatív tevékenység, szolgálat-e vagy csak intézményi munkavállalás? Az állami ellátási feladatokat átvállalja az intézményesült egyház? Mennyiben? Ha igen, az missziói tevékenységnek számít-e? Ha a karizmatikus vezető személye kikerül a vezetés középpontjából, mennyiben változik meg a szociális tevékenységet végző ágazat elhivatottsága, munkájának minősége? Az evangélium hirdetése szociális tevékenységnek minősül-e? A szociális karitatív tevékenység, ha nem jár együtt az evangélium hirdetésével, akkor van-e létjogosultsága?


Szabóné László Lilla

Gyógyító Jelenlét: Isten jelenlétének kérdésköre a segítő beszélgetésekben
Az egyházi közegben végzett segítő szolgálatokban is nagy jelentősége van a segítő beszélgetések szakmai, professzionális megalapozásának, de ezen túl, vagy épp ezen innen szükség van egy teológiai megalapozásra. Hiszen a segítő, támogató, gyógyító szolgálat forrása az értünk alá szállt és értünk mai napig közbenjáró Krisztus a Szentháromság közösségében, aki a maga testében, a Krisztus-testben jelen van Egyháza által.
Az előadásban ennek jelentőségét, teológiai és pasztorálpszichológiai szempontjait járjuk körül a Gyógyító Jelenlét modelljének felvázolásával.


Szuhánszky Gábor

Szociáletikai elvek és gyakorlatok a metodista felekezetben
A szociáletikai gondolkodásmód szempontjai a metodista mozgalom majd felekezet történetében folyamatosan meghatározóak voltak. Ezek az alapelvek végig kísérik a korai metodizmus kezdeti tevékenységéitől a mai napig, az egyházat. Kimutatható a szerepe például a szegényekről való gondoskodásban, a gazdaság és gazdálkodás – etikában, a munkatársak kiválasztásában, képzésében és nevelésében, a rabszolgaság minden formájának eltörléséért vívott küzdelemben, a büntetésvégrehajtás reformjáért való harcban, az alkoholizmus gyógyításáért létrehozott mozgalomban. – Ennek a szociáletikának alaphangja, minőségének meghatározó mértéke csak a Szentírás szerinti, értelmes krisztusi szeretet lehet.
A metodista szociáletikai – diakóniai gondolkodást és munkát meghatározó irat a „Szociális Alapelvek” 1908 óta, négy évenként felülvizsgált és a kor követelményeivel kiegészített dokumentum. Ennek alapján gondolkozik és határozza meg a szociál – diakóniai tevékenységeit is, a mai magyarországi metodizmus.


Gregersen-Labossa György

A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Stratégiájának ökumenikus és társadalmi hatása
Az előadás a MEE Zsinata által 2023-ban elfogadott diakóniai stratégiából indul ki, de annak társadalmi és ökumenikus hatásaira is kitér. Elemezzük az egyházak társadalmi szerepvállalását a gondoskodás politikában, és a kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködés kérdését tárgyaljuk.
Az előadás szerkezete:
1. Kontextus: Diakónia teológiai alapvetése és vázlatos története különös tekintettel a 19. századi belmissziós mozgalom magyarországi hatásaira
2. MEE diakóniai alapelvei és ökumenikus dimenziói
3. Diakónia társadalmi szerepe és hatása
4. Szolgálat és lelkiség, avagy az evangélikus diakonátus szerepe és lehetősége


Absztraktok letöltése: pdf

 

 

Joomla templates by a4joomla